Published on

Cài đặt sonarqube và sonar-scanner sử dụng docker

Authors

Đầu tiên chạy một container từ docker image sonarqube

  docker run -d -p 9000:9000 sonarqube

Login vào sonarqube bằng địa chỉ: http://localhost:9000 bằng tài khoản và mật khẩu là: admin/admin Tạo một project mới

sonarqube-create-project

sonarqube cho phép tích hợp với các CI/CD platform như: Jenkins, Github Actions, Bitbucket Pipelines, Gitlab CI, Azure Pipelines hoặc sử dụng code local. Ở đây tôi sử dụng option Locally .

sonarqube-create-project

Tạo một token theo các bước:

sonarqube-create-project
sonarqube-create-project
sonarqube-create-project

Chạy một container sonar-scanner

  docker run \
  --rm \
  -e SONAR_HOST_URL="http://${SONARQUBE_URL}" \
  -e SONAR_SCANNER_OPTS="-Dsonar.projectKey=${YOUR_PROJECT_KEY}"
  -e SONAR_LOGIN="myAuthenticationToken" \
  -v "${YOUR_REPO}:/usr/src" \
  sonarsource/sonar-scanner-cli

Trong đó:

 • SONARQUBE_URL: http://localhost:9000
 • YOUR_PROJECT_KEY: hello-sonarqube
 • myAuthenticationToken: sqp_7f5d582fae4cf86a757a3479880964a0077f4539
 • YOUR_REPO: đường dẫn đến thư mục chứa code trên máy local
sonarqube-create-project
sonarqube-create-project