Latest

A blog to share my IT-knowledge

  • Published on
    PM2 là một thư viện dùng để khởi chạy và quản lý ứng dụng viết bằng Node.js. Thông qua PM2 chúng ta có thể khởi chạy ứng dụng Node.js dưới dạng một background process, đồng thời cho phép đo lường các thông số kỹ thuật của ứng dụng (bộ nhớ, số lần restart, lượng cpu tiêu thụ, event loop latency, http latency, ...) trong lúc runtime
  • Published on
    Với sự gia tăng của chuyển đổi số và sự dịch chuyển sang làm việc từ xa, nhiều ngành nghề kinh doanh phải thay đổi nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng. Và như nhiều người đã làm việc từ xa - working from home, các công ty phải liên tục học hỏi để hỗ trợ người dùng tốt hơn và nhanh chóng phát triển các ứng dụng hỗ trợ họ giữ được năng suất(productive), sự cộng tác(collaborative), và hiệu quả(efficient) trong công việc. Một trong những cách hỗ trợ nhân viên trong công ty là sử dụng các nền tảng low-code.
Subscribe to the newsletter