Pm2

  • Published on
    PM2 là một thư viện dùng để khởi chạy và quản lý ứng dụng viết bằng Node.js. Thông qua PM2 chúng ta có thể khởi chạy ứng dụng Node.js dưới dạng một background process, đồng thời cho phép đo lường các thông số kỹ thuật của ứng dụng (bộ nhớ, số lần restart, lượng cpu tiêu thụ, event loop latency, http latency, ...) trong lúc runtime